Кратка версия на програмата на Адвокати за силна адвокатура

КАКВИ СА ОБЕЩАНИЯТА ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ МАНДАТ:

1. Да се възстанови и укрепи единството на българската Адвокатура като общност като се формира съзнание за общност и мисията на българските адвокати в обществото – защита на правата на гражданите и законните интереси на стопанските субекти; да се зачитат интересите и мнението на адвокатските колегии, общностите от адвокати и отделните адвокати; диалог и взаимодействие с органите на адвокатските колегии; по-активно участие на местните структури в работата на ВАдвС; до приемането на нов Закон за адвокатите и адвокатската дейност, да се създадат вътрешни правила за работата на ВАдвС като се отчита мнението на колегиите и се мотивира участието им в работата на съвета; създаване на екипност и приемственост в работата на органите на адвокатурата за поставяне и реализиране на дългосрочни цели пред българската адвокатура; да се привличат повече адвокати и адвокатски организации при изработването на становища, позиции и други актове на ВАдвС; прозрачност, обоснованост и отчетност в работата, с управление достъпно за всеки български адвокат .

2. Да са зачита върховенството на Общото събрание на адвокатите в страната и се изпълняват неговите решения като се внасят за разглеждане въпроси, определящи политиките и целите на българската адвокатура. Да се упражнява контрол върху работата на ВАдвС като ОСАС приема бюджета на ВАдвС.

3. Да се приеме нов Закон за адвокатите и адвокатската дейност, който отговаря на нуждите на времето и разрешава основните проблеми при упражняването на професията Да се утвърди адвокатурата като гарант за правата на гражданите и стопанските субекти и коректив на порочните практики на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

4. Българската адвокатура да играе активна роля в реформата на правосъдието и предприемането на адекватни действия за подобряване на работата на Единния портал за електронно правосъдие; активното участие на адвокатите като основни ползватели на портала; създаване на реална е-адвокатура; подобряване на възможностите за електронна комуникация на адвокатите със съдилищата и реалното въвеждане на ускорено електронно правораздаване, съобразено с нуждите и изискванията на адвокатите; изграждане на електронна платформа за работа на ВАдвС с опции за свързване с електронното управление на страната;

5. Да се възстанови престижът на професията в обществото и доверието в Адвокатурата като гарант за правовия ред и справедливостта и коректив на порочните практики на властите. Да се заемат активни позиции по въпросите на върховенството на правото чрез активна и адекватна медийна комуникация; активно участие подобряването на качеството на законодателния процес, чувствително повишаване на активността на ВАдвС при упражняване на правомощията му да дава становище по проекти за нормативни актове и прави предложения за усъвършенстване на законодателството; да прави предложения до председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд за издаване на тълкувателни решения и изготвя становища по тях; да се сезира своевременно КС за закони противоречащи на Конституцията;

6. Да се подобри диалогът и взаимодействието с ВСС, административните ръководители на съдилищата и останалите юридически професии като се отстоява равнопоставеността на адвокатурата с тях.

7. Да се повиши ефективността на комуникацията и взаимодействието с международните организации на адвокатите.

8. Да се предприемат конкретни действия за подобряване на общественото и социалното положение на адвоката като се гарантират неговите права и интереси, като:

8.1. Се инициират законодателни промени за задължително участие на адвокат в исковите и изпълнителните производства, както и в охранителни производства с определен материален интерес;

8.2. Се организира адекватна защита на професионалните и личните права на адвокатите от посегателствата на различни лица и държавни органи /Съд, Прокуратура, КПКОНПИ, НАП и т.н./, вкл. наказателноправна защита и преразглеждане на политиката на налагане на дисциплинарни наказания;

8.3. Се създадат работещи механизми, които да гарантират, че институциите ще оказват дължимото съдействие и уважение на адвокатите при изпълнение на техните функции;

8.4. Се осигури регламентиран достъп на адвокатите до публичните регистри, съдържащи необходима за работата им информация, наравно с ЧСИ и нотариусите;

8.5. Се предприемат решителни мерки срещу формите на нелоялна конкуренция при упражняване на адвокатската професия;

8.6. Се утвърдят етичните правила и норми в отношенията с останалите юридически професии и с органите на правораздавателната система като се поставят основите на съвместни обучения на адвокати и магистрати;

8.7. Се създадат социални и здравни фондове към ВАдвС в помощ на адвокатите. като се осигури възможност за групови здравни застраховки при преференциални условия;

8.8. Се основе национален клуб на адвоката с местни структури, който да създаде възможности за общуване в неформална среда и за организиране на културни, научни, спортни и развлекателни прояви на адвокатите;

8.9. Да се създаде дигитална библиотека към ВАдвС с електронен достъп за всички адвокати.

Сподели