Осигуряване на достъп на адвокатите до публичните регистри по реда за ЧСИ, нотариуси и съдии

Досегашното продължително бездействие на ВадС постави адвокатите в крайно неравностойно положение в сравнение с почти всички правно регламентирани професии (нотариуси, ЧСИ), въпреки че адвокатурата е единствената уредена в Конституцията професия, за разлика от останалите, които са само законово уредени. Адвокатите са лишени от всякакъв достъп до регистри, въпреки че при ежедневната им работа се налага да търсят и ползват такива данни.

Такива са ГРАО, НБДН, „Служба съдимост“, регистърът към дирекция „Миграция“ и голяма част от регистрите на МВР, включително за полицейска регистрация. Адвокатите са в изключително неравностойно положение и спрямо своите процесуални опоненти – представители на държавното обвинение, които свободно изискват и получават справки от изброените регистри.  За да се снабди с доказателства в защита на своя клиент, адвокатът е принуден да моли прокуратурата или да чака производството да стигне съдебна фаза, за да ги иска от съда. Тази неравнопоставеност в процеса е изцяло в ущърб на нашите клиенти. Не приемаме доводите, че достъпът за адвокати до всички регистри ще доведе до злоупотреби! Недопустимо е да се презюмира недобросъвестност от страна на представителите на най-голямата юридическа гилдия, на които самата Конституция признава специален статут!

Сподели