Подобряване на възможностите за електронна комуникация на адвокатите със съдилищата. Ускорено въвеждане на електронно правораздаване, съобразено с нуждите и изискванията на адвокатите

За да се постигне интеграция и максимална ефективност, регистърът на адвокатите трябва да се приведе в съответствие с изискванията на останалите електронни системи на съда, прокуратурата и административните органи. 

  1. ВАдС ще изготви и даде ясни указания до адвокатските съвети за въвеждането на точни и актуални данни за всеки адвокат. След завършването, регистърът на адвокатите ще може незабавно да се импортира в Единния портал за електронно правосъдие и други системи, които изискват удостоверяване на качеството адвокат.
  2. Ще изискваме от ВСС електронните дела в ЕПЕП да имат еднаква подредба и изглед за всички потребители и адвокатите да имат достъп до същия обем информация, какъвто има съдията. 
  3. Ще изискваме ВСС да издаде ясни указания всички съдии да публикуват всички протоколи и доказателства в електронното дело, което да е с еднакво съдържание с делото на хартия. Ще организираме механизъм, чрез който адвокатите да подават до Инспектората на ВСС сигнали срещу магистрати, които не покриват този стандарт на идентичност.
  4. ВАдС и всички АК ще си взаимодействат с ВСС за пълна функционалност и работа на всички модули от ЕПЕП. 
  5. ВАдС ще участва активно във всички работни групи на ВСС, „Информационно обслужване“ АД и други институции или помощни формирования към тези институции за бързото и ефективното стартиране на ЕПЕП. 
  6. Ще комуникираме активно с органите на изпълнителната власт за въвеждане на нови електронни услуги за гражданите и техните адвокати. Мястото на опашките и обикалянето на институциите е в историята. Плащането на административните услуги на гише да се извършва с ПОС терминал и по банков път без необходимост от полагане на печат от банка. 
  7. Във взаимодействие с ЦОА ще се организират обучения за адвокатите за работа с ЕПЕП, електронните административни услуги, използването на електронен подпис. 
  8. Електронната адвокатура е наш приоритет. Сайтът на ВАдС ще бъде преработен, за да бъде многофункционален и да позволява адвокатите лесно и сигурно да общуват с висшите органи на адвокатурата. Ще се създаде открито електронно деловодство за подаване на електронни заявления и документи подписани с КЕП, както и проследяване на статуса им.  ВАдС ще окаже всестранна подкрепа на АК да приведат техните сайтове със същата функционалност в полза на членовете си.
Сподели