Адекватна защита на професионалните и личните права на адвокатите от посегателства, включително от различни държавни органи /Съд, Прокуратурата, КОНПИ и т.н./

След като КС обяви част от чл. 29 от ЗА за противоконституционна, адвокатите на практика останаха без никаква реална защита срещу нарушаване и/или застрашаване на техните права като защитници на правата и законните свободи на гражданите и юридическите лица.

Ще изискаме от новия парламент спешни законодателни промени за засилване на наказателноправната защита на адвокатите, като всички посегателства срещу личността им се приравнят на тези срещу магистрат. Ще настояваме това да стане чрез съответните промени в съставите на НК – чл. 131, 116, 143, 146, 148 (телесна повреда, убийство, принуда, обида, клевета).
Ще работим за създаване в новия Закон за адвокатите на ефективен механизъм за въздействие и санкции при посегателство върху правата на адвоката от органите на съдебната и изпълнителната власт.
Ще работим за въвеждане на задължителна процедура с участието на представител на АС/ВАДС, при подаване на сигнал в ИВСС, за посегателство срещу права на адвокат от орган на съдебната власт.
Ще се създаде задължителна процедура с участието на представител на АС/ВАДС, при подаване на сигнал в ИВСС за отказ от съдействие на адвокат от орган на съдебната власт.

Задължително е създаването на ефективен механизъм за санкции при отказ за съдействие на адвокат от органите на изпълнителната власт. Като се съобразят основните мотиви на КС във връзка с чл.29 от ЗА за избягване на засягане на независимостта на съдебната власт, необходима е нова уредба на санкциите спрямо административни органи или органи на досъдебното производство.

Задължителна е нова, засилена защита на адвокатската тайна и адвокатската кореспонденция, като се уредят изрично новите способи на електронна кореспонденция (е-поща, социални мрежи, чат-кореспонденция), както и новите носители – мобилни телефони, преносими компютри.
Задължителна е нормативна уредба на процесуално-следствените действия срещу адвокат и/или кантората му, които да се извършват само при задължително участие на поемни лица адвокати, след предварително уведомяване на Адвокатския съвет.

Сподели