Прозрачност и отчетност в работата на ВАдС и другите органи на адвокатурата

За постигане на тази цел ще въведем следните мерки:

1. Протоколите от заседанията на ВАдС ще се публикуват в цялост със заличени лични данни;
2. На всички адвокати ще бъде даден достъп до закритата секция на сайта на ВАдС, с възможност да се информират за изказаните позиции и приетите решения от ВАдС, включително чрез онлайн излъчване на заседанията в реално време;
3. Ще създадем регистър на всички актове на ВАдС, в който ще се публикуват както актовете, издадени от новия Съвет, така и архив на приетите от предходните състави на ВАдС;
4. Ще създадем регистър на дисциплинарните актове, в който ще се обобщят и оповестят със заличени лични данни актовете на ВДС и на ДС при колегиите ;
5. Ще публикуваме на сайта на ВАдС междинни отчети за дейността и подробни финансови отчети на всеки шест месеца;
6. Ще приемем правила за достъп на адвокатите до актове и документи, създадени и/или съхранявани при ВАдС,
7. Ще приемем правила за редовни допитвания от ВАдС до адвокатските колегии по въпросите относно политиките на ВАдС, законопроектите, конституционните и тълкувателните дела, по които съветът е поканен да даде становище.
8. При неприемане на годишния отчет на ВАдС за дейността и финансовия отчет заявяваме своята готовност да подадем оставка като членове на съвета.

Сподели