Иницииране на законодателни промени за задължително участие на адвокат в исковите, изпълнителните производства и охранителни производства над определен материален интерес

Налице е обективна необходимост от задължително участие на адвокат в исковите и охранителни производства над определен материален интерес, както и в производството пред административните съдилища. Българското общество трябва да бъде убедено в нуждата от такова по-широко задължително участие на адвокати в съдопроизводството, за което са необходими изменения в ГПК и АПК.

За осъществяването на тази цел ще търсим подкрепата на омбудсмана, на магистратите и техните кадрови и професионални организации.
Целта на такава промяна е адекватната защита на правата и интересите на нашите клиенти и утвърждаване мястото на адвокатурата в обществото.

Аргументите ни за това ще бъдат:
– адвокатът подпомага качеството и функционирането на правната защита;
– благоприятства бързото и гладко протичане на процеса и се справя с формализма в него;
– допринася съществено за по-пълното изясняване на делата от фактическа и правна страна;
– особено в едноинстанционните производства, например пред административните съдилища като касационна инстанция;

Сподели