Приемане на нов Закон за адвокатите и адвокатската дейност

Основен приоритет на нашия екип е приемането нов Закон за адвокатите и адвокатската дейност. Действащият Закон за адвокатурата е крайно остарял, не отговаря на съвременните тенденции и на изискванията на обществените отношения през 2021г. 

Новият закон трябва да бъде в унисон с основните принципи на правната професия, приети от UIA  и ССBЕ (Съвета на европейските адвокатски колегии)  

  1.   Независимост на адвоката и адвокатската колегия
  2. Адвокатска тайна и конфиденциалност
  3. Забрана за конфликт на интереси
  4. Компетентност
  5. Достойнство, почтеност, лоялност и грижа
  6. Колегиалност и уважение към останалите колеги професионалисти
  7. Принос към доброто правораздаване и зачитане на принципа на върховенство на правото
  8. Право на справедливо възнаграждение

Принципите, върху които трябва да стъпи новият закон, са: прозрачност, отговорност, отчетност и контрол над дейността на органите на адвокатурата, дефиниране на изключителна адвокатска дейност, гарантиране тайната и неприкосновеността на адвокатските книжа и кореспонденция с клиента, зачитане на адвокатското самоуправление, подобряване на диалога с адвокатските съвети.

Основните акценти в новия закон трябва да бъдат:

– Общи преки електронни избори за всички органи;

– Общото събрание на адвокатите от страната да стане върховен орган на адвокатурата;

– Дефиниране на изключителната адвокатска дейност;

– Отпадане на всички минимуми, които не са във връзка с изключителна адвокатска дейност с цел пазарна конкурентоспособност;

– Изцяло нова уредба на дисциплинарното производство с ясно установени нарушения, наказания и процесуални правила, предвидимост и пропорционалност на санкциите, създаване на регистър на дисциплинарните актове със заличени лични данни, гаранции за независим и справедлив процес

– Въвеждане на обща клауза за обжалваемост на актовете на органите на адвокатурата, с изрично посочени изключения единствено с цел защита принципа на адвокатското самоуправление. При всички случаи законът следва да регламентира съдебен контрол над всички актове на органи на адвокатурата, с които се отказват вписвания, промени и заличавания в адвокатските регистри или по друг начин се ограничава или препятства упражняването на адвокатска професия, както и тези за налагане дисциплинарни наказания или когато накърняват активното или пасивно избирателно право на адвокати.

За изготвянето на законопроекта ще направим нов функционален анализ, ще доразвием и допълним концепцията, ще проведем по-детайлно обсъждане с активното участие на адвокатските съвети и адвокатите. Изготвеният законопроект ще се внесе за разглеждане и приемане от Народното събрание в рамките на мандата на новоизбрания ВАдС.

Сподели