Чувствително повишаване на активността на ВАдвС в законодателната и тълкувателната дейност

ВАдС има правомощията да дава становища по проекти за нормативни актове, да прави предложения за усъвършенстване на законодателството, да отправя предложения до председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд за издаване на тълкувателни решения, както и да изготвя становища по тях. Тези правомощия имат пряко отношение към качеството на правосъдието, което, освен от структурните промени, зависи и от тълкувателната практика. ВАдС е и сред органите с право да сезират Конституционния съд. Във всички изброени сфери е необходим анализ на ефективността от досегашната дейност на съвета, въз основа на който да се реорганизира и активизира работата.

Сподели