Незабавна актуализация на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения в съответствие с инфлационния индекс и удвоения стандарт при измененията от 2014 - 2016 година

По време на последните мащабни изменения на Наредбата МРЗ е била 380 лева. В момента е 650. Съдийската заплата за младши магистрат е била около 1900 лв., сега е 3800. Този макар и много дискусионен въпрос е изключително важен за преобладаващата част от адвокатите, тъй като масово възнагражденията им са обвързани с Наредбата. Дори и под риск от отмяна от ВАС заради решението на СЕС, като се вземе предвид, че евентуални изменения или приемане на нов ЗА ще се отложи във времето, макар и временно до нормативната регулация на чл. 36 ЗА и приемането на функционален анализ е изключително важно да бъдат осъвременени минимумите. Това защитава и интересите на клиента, тъй като от това зависи каква част от хонорара ще бъде възстановен на клиента при позитивен изход на делото и присъдени разноски.

Сподели