Подобряване на комуникацията с гражданите и обществото, въвеждане на приемно време за граждани, ангажиране с проблемите с потъпкването на човешките и гражданските права за превръщането на адвокатурата в стожер на борбата за опазването на правата и законните интереси на гражданите

В историята на свободна България адвокатурата винаги е имала значимо място в отстояването и защитата на гражданските и човешки права. Част от дейността на адвокатите трябва да бъде „pro bono“. Дейността на Националното бюро за правна помощ не може да замества работата на адвокатите в обществена полза.

Във всяка колегия трябва да се създаде организация за предоставяне на безплатни консултации в рамките на 4-6 часа, в един и същ ден за всички колегии. Информация за тяхното провеждане, място и време се обявява на сайта на Висшия адвокатски съвет и на сайтовете на всяка колегия. Популяризирането на тази дейност ще се извършва от ВАдС чрез средствата за масова информация и интернет. В приемните часове консултации ще дават адвокати с различна специализация. Всички колеги, които желаят да дават такива консултации, подават в колегията заявления по интернет като посочват всеки месец възможностите си за присъствие на определените дати. Осигуряването на помещение, записването на желаещи и координация с желаещите адвокати се администрира от самата колегия.

При необходимост и желание, адвокатите, предоставящи консултациите, могат да се ангажират и по дела, като дават обратна информация за тях в колегията. Информацията се обобщава и подава във Висшия адвокатски съвет, който я публикува на сайта на съвета .

При провеждане на масови мероприятия – протести, митинги,  на сайта на Висшия адвокатски съвет, както и на сайта на всяка колегия ще се публикува списък с адвокати, които предоставят безплатно защита на задържани граждани. Информация за тази дейност, също ще се обобщава и качва на сайта на съвета.

Сподели