Изграждане на сериозно по обем и качество въвеждащо обучение за новопостъпващите в колегиите адвокати

  • Професията адвокат, за разлика от останалите юридически професии, изисква определено ниво на емоционална интелигентност и комуникационни умения, съответни на различните категории лица, с които новоприетите адвокати трябва да се запознаят преди да започнат същинската си работа.
  • ВАдС трябва да развие обща система от охранителни мерки, които гарантират единен стандарт и позволяват надежден вътрешен контрол на принципите при упражняване на професията, основан на етични правила и норми. Тези охранителни мерки представляват система от правомощия на ВАдС активно и ефективно да защитава професията от недобросъвестни професионални действия, корупционни практики, нерегламентирано лобиране, заобикаляне на закона, укоримо обществено поведение и др.п. дефицити, недопустими от гледна точка на Етичния кодекс на адвоката.
  • ВАдС трябва да стане гарант пред обществото, че защитата на правовия ред и справедливостта са основните приоритети в работата на всеки адвокат, както и че всеки адвокат носи отговорност не само за спазването на закона и добрите професионални практики, но и за спазването на Етичния кодекс.
  • За да осъществява своите охранителни функции, ВАдС трябва да развие образователно-информационна система, която да гарантира висока професионална информираност предимно на новопостъпващите и младите (с до 5 години стаж) членове на адвокатските колегии относно: задължителните етични норми и правила на поведение; обществения статус на професията и задълженията на адвокатите, произтичащи от него; продължаващо етично и лингвистично професионално обучение, както и обучение в добри практики на поведение, представителност и изкуството за водене на преговори. Продължаващото образование трябва да се развие в модули, отговарящи на годините практика на адвокатите.
  • Не на последно място, ВАдС следва да отчита, че обединяването на адвокатите в спазването на общи етични правила и задължаването им ежегодно да се обучават са фактори, които могат да се използват за сплотяване на гилдията, като се приеме определено обществено поведение, гарантиращо уважение и защитаващо престижа на професията.
  • Обучението на адвокатите ще се провежда не само в аспекта на етичните правила и норми в отношенията с колеги и с органите на правораздавателната система, но на основата на съвместни обучения на адвокати и магистрати.
Сподели