Подобряване на контактите и взаимодействието с международните организации на адвокатите

Международното сътрудничество ще бъде един от основните вектори в работата на ВАдС.

На конференции, семинари и работни срещи по актуални правни и професионални проблеми ще участват колеги, които могат да дадат реален принос в обмяната на опит, разрешаването на проблеми и за силното присъствие на българската адвокатура на световната адвокатска карта.

Адвокатската професия е с ключова роля в оформянето и поддържането на правовия ред не само на национално и европейско равнище, но и в международен план;
ВАдС членува в множество международни организации, но не използва тези членства пълноценно;
Международното сътрудничество дава на адвокатурата още по-силен и решаващ глас при взаимодействието й с бизнеса и властта в България.

Активно участие означава не просто присъствие, а принос в съдържателно и качествено измерение. Българските адвокати имаме много какво да разкажем и да потърсим международна подкрепа заради изнасилването на правото от законодателна, изпълнителна и съдебна власт у нас;
Затова предлагаме съдържателно международно сътрудничество вместо досегашното туристическо занимание.

Сподели