Създаване на дигитална библиотека към ВАдвС, достъпна за всички адвокати от страната чрез електронен достъп

ВАдвС притежава богата библиотека, която не се използва пълноценно, но същевременно се обслужва от двама служители на щат с ниска натовареност. Най-добрият начин да се използва пълноценно богатството на библиотеката на ВАдвС е да се извърши нейната дигитализация като цялата налична литература се сканира и съхранява в цифров вид и бъде осигурен достъп нея по електронен път за всеки действащ български адвокат. С течение на времето, наличната литература следва да се допълни с литература от библиотеките на колегиите и Центъра за обучение на адвокати, която не е налична в библиотеката на ВАдв.С. По този начин цялата литература, с която разполага българската адвокатура ще бъде лесно достъпна за всеки колега. Наред с това ще се оптимизират разходите по поддържането на библиотеката.

Сподели