Въвеждане на прозрачност и обективност в работата на ВДС

 1. ЗАКОНОУСТАНОВЕНОСТ на НАРУШЕНИЯТА, НАКАЗАНИЯТА и РЕАБИЛИТАЦИЯТА
  – Необходима е нова детайлна уредба на дисциплинарните нарушения. Това налага ясно уреждане на задълженията на адвоката, като се изясни кои нарушения водят до дисциплинарна отговорност
  – Въвеждане на ясна система на вида на наказанията, приложими за нарушение на определени задължения;
  – Диференциация на наказанията по размер и тежест, за да съответстват на вида и тежестта на извършеното нарушение.
  – Създаване на ясен ред за възстановяване на правата на адвокат, който е бил дисциплинарно наказан с лишаване от право да упражнява професията за определен срок:
 1. Ясна и недвусмислена уредба за процесуалния ред, по който се движи дисциплинарното производство, с пълни гаранции за предвидимост и обезпечаване правото на защита в пълен обем. При сегашната неясна уредба едни дисциплинарни състави прилагат субсидиарно  НПК, други го прилагат, но избирателно, трети въвеждат свой процесуален ред.
 2. Абсолютно задължително е въвеждане на съдебен контрол върху всички окончателни актове на дисциплинарните състави, които завършват с осъдително решение/присъда и засягат права на адвоката. За обезпечаване на принципа за независима и самоуправляваща се адвокатура, при оправдателни решения/присъди не се предвижда съдебен контрол.
Сподели