Ясно разпределение и съотношение на компетенциите между ВАдвС и Адвокатските съвети в съответствие с нормативната уредба

Липсата на компетентност – материална, персонална, териториална или по време, граничи с недопустим административен произвол. Органите на всяка една власт, могат да упражняват функциите си доколкото това е предвидено в съответния нормативен или издаден въз основа на него административен акт. Извън тези рамки, действията им са незаконосъобразни и са неправомерна намеса в чужда правна сфера. Тези правни принципи са приложим за всеки орган, независимо от характера или уредбата му.

Това извежда на преден план необходимостта от съдебен контрол поне върху част от актовете на ВадС, когато с тях се излиза от рамките на своята компетентност и постановява нищожни решения. Ярък пример за това е решението на ВАдС от 09.10.2020 г. във връзка с „годишните стикери“

  1. ВадС винаги трябва да се ограничава в рамките на правомощията си по чл.122 от Закона за адвокатурата. Никъде в тази норма няма компетентност да валидира годишно адвокатските карти, нито да издава стикери, но най-вече липсва възможност да налага санкции за неизпълнение на задължения по закон.
  2. Действително, съгласно чл.9, ал.4 от ЗА ВадС определя образеца на адвокатската карта, без може да „заверява“ картите. Ето защо, не е ясно защо и с каква законова делегация, ВАдС е започнал да издава стикери за годишна валидация!
  3. ВАдС не може да определя санкции или да следи за изпълнение на законовите задължения на адвокатите. Това е от пряката компетентност на адвокатските съвети. Годишната валидация във вид на „заверка“ по чл.9, ал.5 може да се прави от АС, а не от ВадС. Само адвокатският съвет има право и задължение да следи за изпълнение на задълженията от всеки адвокат да заплаща ежемесечно дължимите вноски към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет. АС определят размера на МЕСЕЧНИТЕ вноски, а ВАДС – на ГОДИШНА вноска.

След като веднъж е утвърдил образец на адвокатската карта, ВАДС не може да следи за неизпълнение на задължения или да лишава от валидация конкретни адвокатски карти. Може само да приеме нов образец, който да лиши от валидация всички по стария образец, но не и само една конкретна част от тях.

ВАДС е излязъл от своята компетентност и е иззел правомощия на Адвокатските съвети, като неправомерно се е намесил в чужда правна сфера чрез едно нищожно Решение.

Сподели