Борба за подобряване качеството на законодателния процес

Наложилите се в последните години практики на приемане на законодателни промени между първо и второ четене, с преходни и заключителни разпоредби на други, напълно неотносими в същината си закони, без обществено обсъждане или с умело избягване на такова, чрез внасяне на поправки в законопроекта в последния момент, на многобройни изменения и допълнения на един и същ закон, понякога в рамките дори само на една година, основателно заслужиха епитета „кръпки”. Убедени сме, че законодателният процес в България никога не е достигал по-ниско ниво на прозрачност, качество, ефективност и предвидимост. 

Законите, особено процесуалните, са инструментите на нашата професия и за Висшия адвокатски съвет правомощието да дава становища по законопроекти и прави предложения за усъвършенстване на законодателството трябва да се промени от пасивно към проактивно чрез:

  • – отправяне на предложения за законодателни промени, участие в общественото обсъждане и подготовка на проекти за нормативни актове по собствена инициатива винаги, когато това е необходимо, а не само при отправена покана за такова участие;
  • – упражняване на правомощията, предвидени в чл. 122, ал. 1, т. 11 ЗА не само с писмени становища на принципа “поискано-предадено”, а с дебатиране, информиране на обществеността за значимостта на съответната законодателна промяна, проследяване на законодателния процес и активна защита на позицията на адвокатурата до окончателното гласуване на законопроекта;
  • – привличане на повече адвокати и адвокатски организации с тясна експертност към участие при подготвянето на становища, позиции и предложения на ВАдвС, включително чрез включването им в консултативни групи, съвети и т.н. към ВАдвС;
Сподели