Подобряване на диалога с ВСС и административните ръководители на съдилищата за активно включване на адвокатурата в процесите на съдебната реформа, както и отчитане на нашите становища и позиции при законодателни изменения в сферата на правораздаването

Върховенството на правото се гарантира от предвидима и работеща съдебна система, при пълноценно и задължително участие на адвокатите. Адвокатурата, като независима и самоуправляваща се организация, е извън системата на държавните органи. Същевременно, дейността на адвокатите ги поставя в пряко досег и взаимодействие с държавата и най-вече с органите на съдебната власт.

Обсъдените през 2021 г. от ВСС варианти на реформа на съдебната карта не са предварително координирани с адвокатурата, а безспорен факт е, че качеството на правораздаването зависи от достъпа на гражданите до правосъдие и своевременно произнасяне на актовете.

Като адвокати с дългогодишен стаж, членовете на ВАдвС отлично познават качествата и недостатъците на съдебната система и безспорно притежават мнение за пътя към качествено и срочно правосъдие. Ето защо, ролята на ВАдвС е да изисква задължително участие на негови представители при вземането на решения, засягащи устройството на правораздавателната система, при координация между магистратската общност и адвокатите. При съгласуването задължително трябва да се спазва равнопоставеност между различните групи професионални участници в правораздаване и се отчита най-вече интереса на обществото.

Участието на адвокатурата е задължително, когато на Портала за обществени консултации strategy.bg. бъде публикувана информация за открита процедура по проекти на законодателни изменения в правораздаването. Следващият състав на ВАдС трябва не само да приеме, но и прозрачно да прилага правила за работа и да определи членове на съвета, отговарящи за отделни области на правото, които веднъж седмично да информират, съгласуват и координират с адвокатските съвети към колегиите и/или с отделни адвокатски сдружения, от които постъпват предложения за становища и позиции. Внесеното изготвено становище по законопроект се поема от съответния член на ВАдвС, който координира комуникацията с народни представители-вносители и/или членове на правителството.

Капсулирането на магистратурата в последните години и прекъснатият диалог на административните ръководители на съдилищата с органите на адвокатурата, доведоха до силно незадоволителна обща работна среда и грубо погазване правата на адвокатите. Нарушен е основният принцип на взаимно уважение и равнопоставеност между отделните професионални участници в процеса. Тревожна е тенденцията за нарастващ брой случаи, предимно в работата на софийските съдилища, където поради съществено забавяне на правораздавателния процес, на практика се стига до отказ от правосъдие. Съществените пороци в работата на съдилищата и администрацията към тях, като затруднен достъп до сградите и отделенията на съдилищата, некоординирано и често едностранно и необосновано взето решение за скъсено работно време на деловодства и регистратура, води до невъзможност за нормално упражняване на задълженията на адвокатите за запознаване с дела и снабдяване с необходимите книжа. Нелогична и необосновано продължителна по време е практиката за насрочвания от един състав на множество дела за един и същи час в една зала, което предполага струпване на адвокати и страни пред залите и загуба за адвокатите на часове в изчакване, за сметка на преекспонираната грижа за здравето на съдебните служители; разсрочването през необосновано дълги интервали на открити съдебни заседания по едно дело, води до продължителност повече от две-три години на дела в София за една инстанция; зачестява практиката на неспазване от съдилищата на сроковете за произнасяне.

Прекъснатата връзка между представителите на отделните юридически професии също доведе до необосновано фрагментиране и противопоставяне на представители на правните професии. Това води до неудовлетворително усещане от страна на гражданите за усложняване и забавяне на ефекта от търсената защита на техните права и законни интереси. Пасивността на адвокатурата позволи превратно изпълнение на правомощията на регулираните професии на нотариусите и частните съдебни изпълнители, които действат при явен конфликт на интереси спрямо гражданите и юридическите лица, навлизат все по-дълбоко в сферата на защитниците, като обсебват все по-голяма част от работата им.

В координацията си с всички власти ВАдвС трябва непрекъснато и категорично да отстоява независимостта и зачитането на достойнството на адвоката, като необходим и задължителен участник във всяка процедура на защита правата на неговите клиенти.

За изпълнението на тези задачи, ВАдвС трябва да излъчи свои представители за комуникация с ВСС, ИВСС, Нотариалната камара и КЧСИ, които да дават отчетен доклад по проблемите и срещите, а при липса на конкретни резултати за период от шест месеца, да потърсят от отделните АК в страната допълнителни предложения за постигане на решения.

В закритата секция на сайта на ВАдвС да се отчита работата на представителите на ВАдвС по решенията и законодателните предложения на Съвета по съдебна реформа към МПр. Отделно от това подадените становища трябва да се публикуват в откритата секция на страницата на ВАдвС.

Сподели