Чувствително повишаване на активността на ВАдвС в законодателната и тълкувателната дейност

Необходими са мерки срещу нелоялната конкуренция между адвокати и от страна на външни за адвокатурата лица. Те включват:

 • Изследване на причините за възникване на нелоялната конкуренция и премахване на обстоятелствата, които я стимулират.
  Ще идентифицираме проблема с външните за адвокатурата лица, които извършват нелоялна конкуренция. В рамките на самата адвокатура нелоялната конкуренция в значителна степен е следствие от голямата конкуренция между самите адвокати. Ще се търсят средства за преодоляване на този проблем, като например намаляване на броя на адвокатите чрез отпадане на възможността за вписване без полагане на изпит от лицата с юридически стаж повече от 5 години, освен ако стажът не е адвокатски.
 • Подготовка и приемане на нормативни промени, включително:
  – за регулиране на отношенията между адвокатите и операторите на уеб-базираните и други електронни платформи, които посредничат за установяване на връзка между адвокат и клиент, в унисон със съвременните европейски практики.
  – ясно дефиниране на адвокатската дейност като изключителна и неизключителна.
  – отпадане на общата забрана за реклама на адвокатски услуги, представляващи неизключителна адвокатска дейност, за поставяне на адвокатурата в равностойно пазарно положение спрямо останалите доставчици на такива услуги, които не са адвокати. Едновременно с отпадането на забраната, следва да се въведат и необходимите ограничения, които се налагат поради естеството и деловия характер на адвокатската дейност.
  – премахване на всички нормативни пречки пред адвокатите, които ги поставят в по-неблагоприятно положение от обикновените юристи или други, външни за адвокатурата лица, които осъществяват идентична или сходна с адвокатите дейност.
 • Съсредоточаване на дейността на дисциплинарните органи на адвокатурата върху случаите на нелоялна конкуренция от адвокати за услуги изключителна адвокатска дейност. Изготвяне на методически, практически, теоретични указания към адвокатските колегии за предприемане на ефективни действия в случаите на системно нарушаване на етичните правила и нелоялни практики и ангажиране на отговорността на адвокати, които извършват нелоялна конкуренция.  
Сподели