Засилване на обществената роля на адвокатурата

Българската адвокатура е призвана по Конституция да защитава правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица. Нейният представителен орган – Висшият адвокатски съвет трябва да бъде най-яркият изразител на тази задача. Днес, когато качеството на законодателния процес стремглаво пада, балансът на правата на страните в наказателното съдопроизводство все по-често се нарушава, а върховенството на правото е под въпрос почти всеки ден, по-силно от всякога има нужда ВАдС да застане начело в похода към връщане на законността.

Назрял е моментът публичният облик на професията ни да излезе от тясната рамка за адвокатските възнаграждения, данъчните облекчения за адвокатите, вътрешните спорове и сваленото доверие към Висшия адвокатски съвет. Важните за нашата гилдия теми ще бъдат припознати и правилно разбрани от обществото само, ако адвокатурата бъде приета от гражданите за техен говорител и представител в обществените процеси, които засягат пряко или косвено гражданските права и върховенството на правото. 

Време е приоритет на Висшия адвокатски съвет да стане утвърждаването на обществената роля на адвокатурата като:

  • заема активна позиция по всички обществено значими събития с отражение върху върховенството на правото, гражданските права и свободи, и процесуалните права на гражданите;
  • разшири законодателната си инициатива и настоява за законодателни промени не само в дневния ред на законодателя, но и винаги, когато е необходимо законодателството да се усъвършенства или приведе в съответствие с международните актове, по които България е страна, с европейското законодателство и практиката на ЕСПЧ и СЕС;
  • активизира комуникацията си с правоохранителните и правораздавателните органи и отстоява пред тях спазването на гражданските и процесуалните права на гражданите и върховенството на правото;
  • изготвя становища и сигнали до европейските институции със своята позиция за състоянието на върховенството на правото и спазването на основните права и свободи на гражданите в България;
  • популяризира в медиите и социалните мрежи своята дейност по важни за обществото теми и въпроси, за да се информира обществеността за действителната роля и значимост на адвокатурата и повишаване репутацията на адвокатската професия.

За цялостното подобряване на публичния образ и репутация на българските адвокати и адвокатската професия, ще въведем нов начин контакти с медиите и ще утвърдим нова, проактивна медийна политика. Във взаимодействие с ЦОА ще създадем възможности за обучение на адвокатите и членовете на органите на адвокатурата как адекватно да представят пред медиите своята работа.

Сподели