Програма на Адвокати за силна адвокатура

Основни принципи на Адвокати за силна адвокатура

Съкратена версия на програмата на Адвокати за силна адвокатура

Засилване на обществената роля на адвокатурата

Активна роля на българската адвокатура в процеса на реформи

Чувствително повишаване на активността на ВАдвС

Приемане на нов Закон за адвокатите и адвокатската дейност

Иницииране на законодателни промени

Прозрачност и отчетност в работата на ВАдС и другите органи на адвокатурата

Адекватна защита на професионалните и личните права на адвокатите

Подобряване на възможностите за електронна комуникация на адвокатите със съдилищата

Осигуряване на достъп на адвокатите до публичните регистри по реда за ЧСИ, нотариуси и съдии

Създаване на социални и здравни фондове към ВАдвС в помощ на адвокатите. Осигуряване на групови здравни застраховки

Предприемане на решителни действия срещу формите на нелоялна конкуренция

Подобряване на диалога с ВСС и административните ръководители на съдилищата

Борба за подобряване качеството на законодателния процес

Ясно разпределение и съотношение на компетенциите между ВАдвС и Адвокатските съвети

Въвеждане на прозрачност и обективност в работата на ВДС

Създаване на дигитална библиотека към ВАдвС, достъпна за всички адвокати

Подобряване на контактите и взаимодействието с международните организации на адвокатите

Изграждане на сериозно по обем и качество въвеждащо обучение за новопостъпващите в колегиите адвокати

Създаване на национален клуб на адвоката

Подобряване на комуникацията с гражданите и обществото

Незабавна актуализация на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Сподели