адв. Иван Демерджиев

Обръщение

Уважаеми колеги,
Скъпи приятели,
Поради голямото ми разочарование от курса, който води ръководството на българската адвокатура, особено през последните години, поради вярата ми, че мога да променя много неща в това отношение и не на последно място, поради изключителната подкрепа на мнозина от вас, реших да се кандидатирам за председател на ВАдвС.
Днес Българската адвокатура е слаба, пасивна, забравила е своите корени и конституционно признати отговорности! Вместо да сме основен двигател на борбата за правата на гражданите, за утвърждаването на Закона и Правото и срещу тяхното системно погазване от управляващите, ние чрез висшия ни орган, сме по-скоро странични наблюдатели на тези процеси, и не само, че не участваме активно в тях на страната на българските граждани, но и не проявяваме голям интерес към хода и насоките на тяхното развитие.

Тези от вас, които ме познават, със сигурност знаят, че моето решение не е плод на лични амбиции, а е израз на моята готовност да поема отговорност в този труден период за българската адвокатура! Надявах се да мога да предприема тази стъпка в един следващ момент, когато се чувствам още по-завършен и зрял като личност, като адвокат и човек, ангажирал се с участие в органите на адвокатурата, но чувството ми за дълг ме кара да действам сега, за да не предам доверието и очакванията на колегите, които ме припознаха като човек, способен да отговори на множеството предизвикателства и да поеме тази отговорност!
Аз и моят екип ще се борим за утвърждаването на свободна, независима и самоуправляваща се адвокатура, която се води от принципа на върховенството на правото, и която е:
- Единна и последователна в упражняването на конституционната си функция за защита правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица;
- Стожер в борбата за защита на върховенството на Правото и независимостта на съда;
- Децентрализирана при решаването на професионалните проблеми на адвокатите, според особеностите на всяка колегия;
- Коректив на порочните практики в съдебната система и основен борец за тяхното премахване.
Нашите приоритети ще бъдат:
- Да работим активно и всеотдайно за възвръщане на достойнството на българските адвокати при отстояването на мисията на професията;
- Да работим за приемането час по-скоро на Закон за адвокатите и адвокатската дейност, който отговаря на нуждите на времето и решава основните проблеми при упражняването на нашата професия, за да се утвърди тя като гарант на правата на гражданите и юридическите лице и коректив на порочните практики на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. С приемането на този нов закон да върнем на Общото събрание на адвокатите от страната мястото му на върховен орган на българската адвокатура, който определя нейните политики и цели, упражнява контрол върху работата на ВАдвС и приема неговия бюджет;
- Да изградим почтена, етична, морална и професионално компетентна адвокатура, която да си върне доверието и уважението на нашите съграждани;
- Да въведем принципите на обоснованост, отчетност, последователност и прозрачност в работата на органите на адвокатурата;
- Да повишим чувствително активността на ВАдвС при упражняване на правомощията му да дава становища по проекти за нормативни актове, да прави предложения за усъвършенстване на законодателството, да прави предложения до председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд за издаване на тълкувателни решения и изготвя становища по тях; да сезира незабавно Конституционния съд при приемането на закони, противоречащи на Конституцията, които засягат правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица;
- Да работим за утвърждаване на етичните правила и норми в отношенията между всички представители на юридическата професия, както и с органите на правораздавателната система;
- Като основни участници в процеса на правораздаване, да работим за активна роля на българската адвокатура в осъществяването на такава съдебната реформа, която да осигури на гражданите компетентен и независим съд, справедлив и модерен процес, както и независима, професионално подготвена и обективна прокуратура.
Уважаеми колеги, днес аз заставам пред Вас, за да получа Вашето доверие и да изградим заедно силна, единна и обществено ангажирана адвокатура, която да бъде достоен коректив на лошите практики при управлението на държавата и основен стожер на защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица и утвърждаването на върховенството на Закона и Правото! Ще вложа всичките си сили и енергия, за да се възстанови престижът на нашата професия в обществото и доверието в Адвокатурата като гарант за правовия ред и справедливостта в страната! Българската адвокатура отново трябва да заеме присъщата си активна позиция по отстояване на върховенството на Правото и защита на правата на гражданите и юридическите лица!
Вярвам, че мисията на адвокатурата е в България да се наложи върховенството на Закона и Правото, за да поеме страната ни по един по-добър път на развитие, който да ни приближи до цивилизованите и развити държави в съответствие с очакванията на българските граждани! Разчитам и ще се осланям на Вашата помощ и съпричастност в това начинание! Убеден съм, че всеки от нас е осъзнал, че адвокатурата има нужда от истинска промяна, за да изведем нашата гилдия на нов, достоен и почтен път! Вярвам, че българските адвокати заслужават много повече и са готови да се борят за това! Вярвам във Вас!
В моята работа до момента като секретар и председател на Адвокатска колегия – Пловдив винаги съм се стремял да спазвам горните виждания и да преследвам осъществяването на поставените по-горе цели, до степента, до която естеството на длъжността ми е позволявало това! Вярвам, че работата ми през всичките тези години е гаранция, че няма да предам Вашето доверие и няма да отстъпя от своите принципи! Надявам се, като ми дадете Вашето доверие, да ме натоварите с отговорността да се боря за нашето общо бъдеще!
Българската адвокатура може и заслужава много повече! Нека заедно да я върнем на достойното й място!
Адв. Иван Демерджиев

Сподели