Време е адвокатурата да си натежи на мястото

За независима и самоуправляваща се адвокатура, водена от принципа за върховенството на правото

адвокат Иван Демерждиев

Уважаеми колеги, днес аз заставам пред Вас, за да получа Вашето доверие.

Да изградим заедно силна, единна и обществено ангажирана адвокатура, която да бъде достоен коректив на лошите практики при управлението на държавата и основен стожер на защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица и утвърждаването на върховенството на Закона и Правото!

Адвокатската професия играе ключова роля в оформянето и поддържането на правовия ред не само на национално и европейско равнище, но и в международен план.

Основен приоритет в политиката на новия ВАдС следва да бъде възстановяването на обществения престиж на професията и доверието в адвокатурата, като гарант за правовия ред и справедливостта.

Екип, който се бори за утвърждаването на свободна, независима и самоуправляваща се адвокатура, която се води от принципа на върховенството на правото

Заставаме пред Вас, за да получим Вашето доверие и да изградим заедно силна, единна и обществено ангажирана адвокатура, която да бъде достоен коректив на лошите практики при управлението на държавата и основен стожер на защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица и утвърждаването на върховенството на Закона и Правото.

Кандидати за Висш адвокатски съвет

Иван Демерджиев

Иван Демерджиев

кандидат за председател на Висшия адвокатски съвет

Член и Председател на Пловдивска адвокатска колегия. Завършил специалност “Право” през 2000 г.
– Секретар на Адвокатски съвет към Адвокатска колегия – Пловдив от юли 2016
– съдружник и управител на Адвокатско дружество Демерджиев, Петров и Баев от февруари 2007 г.
Сфери на дейност: Процесуалното представителство по търговски, граждански и административни дела, търговска несъстоятелност; Търговско право; Облигационно право; Вещно право; процедури и производства по Закона за устройство на територията
Един от учредителите и координатор на национален инициативен комитет "За промяна", основан през юли 2020.
Председател на Асоциацията на студентите юристи – град Пловдив
Ползвани езици: Немски, руски и английски език.
адв. Иванка Георгиева

Иванка Георгиева

кандидат за член на Висшия адвокатски съвет

Член на Софийска адвокатска колегия.
Завършва Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1992 г. и практикува без прекъсване като адвокат, с общ адвокатски стаж от 28 години.
Професионален стаж: 1993-1997 – управляващ съдружник в „Адвокатско дружество Сердика” ООД и „Адвокатско дружество Serdika International Legal Office” ООД; 1999-2001 – асистент мениджър в KPMG България; 2007-до момента – управляващ съдружник в „Адвокатско дружество Георгиева и Георгиев“, София.
Преподавателски стаж: 1995-1997 - лектор по право на интелектуална собственост към УНСС и НБУ; 2009-2011 – лектор към Фондация „Право и Интернет“ по програми за обучение (в т.ч. и на магистрати) „Право на интелектуална собственост“, „Компютърни престъпления“ и „Пране на пари“; 2013 г. – лектор в специализирано обучение по интелектуална собственост и митническо право към ДЗЗД „Консорциум ФПИ-ИДЕИН“ по проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС“ към ВСС; съавтор в издадено от НИП електронно и книжно издание на Ръководство по програмата.
Допълнителни квалификации: Медиатор; Представител по индустриална собственост (ПИС) за марки, патенти и дизайн пред Патентно ведомство на РБ (BPO), Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Световна организация за интелектуална собственост (WIPO) и Европейско патентно ведомство (EPO); Диплома от магистърска програма „Право на Европейски съюз” към СУ „Св. Климент Охридски“.
Членство в професионални организации: INTA, ECTA и ASIPI – съответно: международна, европейска и американска асоциации на професионалистите в областта на търговските марки.
Сфери на дейност: административно представителство пред особени юрисдикции, право на интелектуална собственост; конкурентно право; търговско и административно право.
Ползвани чужди езици: английски език и руски език.
адв. Петромир Кънчев

Петромир Кънчев

кандидат за член на Висшия адвокатски съвет

▸ член на Софийска адвокатска колегия. Завършил специалност “Право” през 1998 г. Вписан като адвокат през 2000 г. с общ адвокатски стаж от 21 години.
▸ Управляващ съдружник в адвокатско дружество “Кънчев, Гичева и Марникас” www.kgmp-legal.com от 2018 г.
▸ Стажант в американската адвокатска кантора “Sherrard, McGonagle Tizzano and Lind” в гр. Сиатъл САЩ (2000) https://www.sherrardlaw.com през 2000 г.
▸ Стипендиант на Conflict resolution Center San Diego, California, САЩ (2004)
▸ Треньор и обучител по медиация и извънсъдебно решаване на спорове към Обучителен център по медиация към фондация “Партньори-България”
▸ Юридически директор в адвокатска кантора “Global International Lawyers-Bulgaria”
▸ Председател на фондация “Надежда за малките” www.hope.bg
▸ Основател и член на Управителния съвет на Сдружение “Правосъдие за всеки” www.pravosadiezavseki.org
Сфери на дейност: административно право, търговско право, семейно право, емиграционно право.
Ползвани чужди езици: английски, испански и руски език.
Велислав Величков

Велислав Величков

кандидат за член на Висшия адвокатски съвет

Член на Софийската адвокатска колегия. Завършил специалност “Право” през 2001 г. вписан адвокат от декември 2002 г.
Народен представител от 38 - то ОНС.
Специализант по право на НПО сектора във Вашингтон, САЩ.
Експерт по Конституционно право.
Сфери на дейност: облигационното, вещното и административното право.
Ползвани чужди езици: руски и английски език
Председател на сдружение "Правосъдие за всеки".
Ирина Алексова

Ирина Алексова

кандидат за член на Висшия адвокатски съвет

Завършила специалност „Право“ в Софийски университет през 1985 г. От 1990 г. до 1993 г. работила като юрисконсулт в „Топлофикация“ София.
Вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия на 28.01.1993 г., с общ адвокатски стаж 28 години.
Специализирала се в областта на наказателното право, непозволеното увреждане, семейното право. Член на фондации и сдружения с предмет на дейност- социални активности и съхранение на природата. Защитавала и представлявала информационни сайтове и сайтове за защита на човешките права – „Барикада“, „Маргиналия“, журналисти в областта на защита на свободата на словото, пострадали от насилие и социално бедни хора.
Ползвани чужди езици: руски и английски език
Валентин Савов

Валентин Савов

кандидат за член на Висшия адвокатски съвет

Член на Софийска адвокатска колегия
Образование:
Магистър по право, СУ „Св. Климент Охридски“
Магистър по международно данъчно право, Университет Лайден, Холандия
Професионален опит:
Професионален опит придобит в международни кантори, включително в Амстердам, Холандия и Токио, Япония.
През 2019 на конгрес в Лондон е избран за член на Изпълнителния съвет на Международната фискална асоциация (www.ifa.nl).
От 2018 преподава данъчно право в магистърската програма на МВБУ.
От 2017 е арбитър към Арбитражния съд при Немско-Българската Търговска камара.
От 2010 е външен експерт към НАП в сферата на международното данъчно облагане, трансферно ценообразуване и прилагането на СИДДО.
Учредител и член на управителни органи на: Българския клон на Международната фискална асоциация; Клъстери и сдружения в областта на биотехнологии и изкуствен интелект.
Специализира в данъчно, административно и търговско право.
Чужди езици: английски и немски
Ася Стоянова

Ася Манждукова-Стоянова

кандидат за член на Висшия адвокатски съвет

Член на Адвокатска колегия - гр. Видин
Завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 2004 г. Вписва се като адвокат през 2005 г. Оттогава практикува изключително в сферата на наказателното право, с общ адвокатски стаж от 16 години.
Професионален опит:
Основател и съдружник в Адвокатско дружество “Манджукова, Шопов, Петров” (2013 - сега)
Съдружник в АС „Георгиева, Петров, Ненков, Георгиев” (2008 – 2013)
Адвокат в АС „Георгиева, Петров, Ненков, Георгиев” (2005 – 2006)
Сътрудник в АС „Георгиева, Петров, Ненков, Георгиев” (2004 – 2005)
Международна дейност:
Член на Legal Experts Advisory Board към Fair Trials Europe - неправителствена организация със седалище в Брюксел, фокусирана изключително върху дейности, свързани с правото на справедлив процес, подобряване на европейското законодателство в сферата на гражданските и процесуалните права в наказателното производство и повишаване познаването на основните механизми на съдебно сътрудничество в рамките на ЕС и на актовете и гаранциите, осигуряващи ефективно право на защита в наказателните процедури.
Външен експерт по правни въпроси по производства, образувани в други държави-членки за предаване на български граждани въз основа на Европейски заповеди за арест, издавани от българската прокуратура.
Ползвани чужди езици: английски и френски език.
Александър Кашъмов

Александър Кашъмов

кандидат за член на Висшия адвокатски съвет

Член на Софийската адвокатска колегия. Завършил е право и философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специализирал е права на човека в Бирмингамския университет и международно застъпничество в САЩ.
Работи в областта на правата на човека в продължение на 24 години. Ръководител е на правния екип на „Програма Достъп до информация“ (ПДИ) – най-старата неправителствена организация в Източна Европа в тази област.
Водил е успешно дела пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и стотици дела в областта на достъпа до информация, свободата на изразяване, защитата на личните данни, защитата от дискриминация и др. Изготвял е десетки становища пред Констуционния съд, ЕСПЧ, Народното събрание, президента и други държавни институции, участвал е в работни групи обсъждания на множество законопроекти в областта на човешките права, националната сигурност, правосъдието и обществения ред.
Автор и съавтор на над десет книги и сборници, десетки доклади, анализи и наръчници в сферата на прозрачността и достъпа до информация, борбата с корупцията, защитата на личните данни, свободата на изразяване и правосъдие на прехода, публикувани в България и по света. Международен експерт, автор на правни анализи и лектор в стотици обучения за съдии, адвокати, администрация и журналисти в десетки държави в Европа, Америка и Азия. Председател на Комисията за журналистическа етика (2015-2017 г.).
Членство в професионални и други организации: 1. Международни организации: член на УС на FOIAdvocates Network, обединяваща над 230 НПО и над 800 специалисти от цял свят; съучредител на Media Lawyers’ Association; 2. Национални организации: член на Комисията по журналистическа етика от 2005 г. и неин председател 2015-2017; член на УС на: ПДИ, Български адвокати за правата на човека, Фондация С.Е.Г.А, Истина и памет; 3. Инициативи: съдия в Price Moot Court, световен кръг, Оксфорд, Великобритания, член на Ръководния съвет на КТБ файлс; 4. Жури за наградите: Международен ден на правото да знам, Човек на годината, Биг брадър.
Награди: 1. Адвокат на годината 2008 г. (сп. „Правен свят“); 2. „Темида-цената на истината“ в категорията „Дело на годината“ 2016 г.; 3. Международни и национални награди на ПДИ за правозащитната й дейност.
Сфери на дейност: процесуално представителство по дела в сферата на административното и гражданското право, права на човека; застъпничество за законодателство в тези сфери.
Иван Чолаков

Иван Чолаков

кандидат за член на Висшия адвокатски съвет

Член на Адвокатска колегия - Благоевград
Образование:
Магистър по право, СУ „Св. Климент Охридски“, 1992г
Управляващ съдружник "Чолаков, Орманлиева и сие" от 2005г.
Председател Адвокатска колегия - Благоевград от 2016 до 2020г.
Александър Пелев

Александър Пелев

кандидат за член на Висшия адвокатски съвет

Член на Софийска адвокатска колегия.
Завършил е Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1995 г. Адвокат от 1997 г. с общ адвокатски стаж над 21 години.
Бил е синдик в списъка на Министерство на правосъдието.
Допълнителни квалификации: Медиатор.
Автор на публикации в икономическата печатна преса.
Сфери на дейност: вещно, търговско и административно право.
Ползвани чужди езици: английски, руски, италиански, немски.

Стефан Левашки

кандидат за член на Висшия адвокатски съвет

▸ Стефан Левашки e адвокат, бивш Председател на Адвокатска колегия Пловдив.
▸ Магистър по право, Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” (1991).
▸ 1992 г. стажант-съдия в Окръжен съд Пловдив.
▸ 1992 г. юрисконсулт в Община Пловдив.
▸ 1993 г. младши съдия в Окръжен съд Пловдив.
▸ 1993 г. – 1995 г. съдия в Районен съд Пловдив.
▸ От октомври 1995 г. адвокат в Адвокатска колегия Пловдив.

Грета Ганева

кандидат за член на Висшия адвокатски съвет

Адвокат от Софийска адвокатска колегия. Завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Специализации „Правораздаване“ и „Публична администрация“. Магистър „Право на Европейския съюз“. Адвокатски стаж- 17 години. Участвала в работни групи по изготвяне на законопроекти. Обучител в обучения на служители от публичната администрация. Автор на множество публикации. Експертен опит в областта на правата на човека с практика в ЕСПЧ; антикорупция и обществени поръчки; съдебен адвокат по граждански, търговски и административни дела.

Кандидати за Висш дисциплинарен съд

Милена Калчева

кандидат за член на Висшия дисциплинарен съд

▸ член на Софийска Адвокатска Колегия. Завършила специалност “Право” през 2004 г. Вписана като адвокат през 2004 г. с общ адвокатски стаж от 16 години и 9 месеца.
Председател на 2-ри състав на Дисциплинарен Съд при САК от 20017 г. до 2021 г.
▸ Сфери на дейност: наказателно право и процес.
Магистър по Биология и Химия в СУ "Св. Климент Охридски"
Ползвани чужди езици: английски

Иво Стефанов

кандидат за член на Висшия дисциплинарен съд

Член на Благоевградска адвокатска колегия.
Завършил право в СУ "Кл. Охридски" през 1991г.
Вписан като адвокат през 1992г.
Член на АС на БАК - 1998г.
Член на Контроленсъвет при БАК 2000г.
Член на Дисциплинарен съд при БАК 2002г.
Член на Висшия дисциплинарен съд 2012г.
Сфери на дейност : Търговско и вещно право

Зорница Трифонова

кандидат за член на Висшия дисциплинарен съд

Член на Търговищка адвокатска колегия.
Завършва Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1992 г. и практикува като адвокат, с общ адвокатски стаж от 27 години и шест месеца.
През 2003-2004 година завършва Българско училище за политика " Дими Паница, Нов български университет.
Професионален стаж: 1992- 2005 – адвокат на свободна практика към САК; 2006 – 2010 – адвокат на свободна практика към ТАК.
2010 – до настоящият момент – управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Трифонова, Вуковска и Митева“- София.
Преподавателски стаж: 2007 година до настоящия момент лектор към „Муди интернешънъл” ЕООД , “SJN” и „Интертек ВА“ЕООД, България, водещ преподавател по системи за управление спрямо изискванията на управленски стандарти ISO.
Към настоящия момент преподавател по Гражданско и Търговско право в МГУ.
Работи активно в областта на гаржданско, търговско, трудово и семейно право!

Рена Стефанова

кандидат за член на Висшия дисциплинарен съд

Член на АК-Русе. Завършила юридическия факултете на СУ „Св. Климент Охридски” през 1992г. Общ юридически стаж 28 години, от които 24 години и 8 месеца като адвокат и 2 години и 4 месеца като прокурор в РРП. От 1995г. упражнява адвокатска професия. От 2006г. и до момента управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Стефанова, Мянкова и Стефанов”. Осъществява правна защита и съдействие в областта на гражданското, търговско, административно право, както и по правни проблеми свързани с всички видове транспорт и логистика. Медиатор.